top of page

Yazım kuralları

mediarts için Türkçe ve İngilizce yazılmış akademik çalışmalar kabul edilir. Her sayıda editörlerin ya da editör kurulunun belirlediği ya da seçtiği çeviri çalışmalar da bulunabilir. Ayrıca 1500 - 3500 kelimelik eser eleştirileri, kitap tanıtımları ya da toplantı/galeri/sergi/festival değerlendirmeleri, görüşme gibi yazılar da yer alabilir. Makaleler, referanslar dâhil 3500 - 8500 kelime arasında olmalıdır. Açıklayıcı notlar, metnin içinde numaralandırılıp, ilgili sayfanın altına dipnot olarak yerleştirilmelidir. 


Her çalışmada 150-200 kelimelik Türkçe ve İngilizce Öz/Abstract (en az üç en fazla altı adet ve özel isimler de dahil küçük harflerle yazılmış anahtar sözcükle birlikte) yer almalıdır. Değini, editöre mektup, kitap eleştirisi, söyleşi haricinde Türkçe yazılan makale formatlı metinlerin en az 600 kelime, en fazla 750 kelime olacak şekilde İngilizce geniş özetinin (extended abstract) olması gerekmektedir. Çalışmalar, mediarts’ın buraya tıklanarak ulaşabilecek format kerteriz alınıp bir kelime işlemcide .docx uzantılı şekilde kaydedilmelidir. Çalışmalarda formatta da görüleceği üzere Calibri Light yazı karakteri kullanılmalı, anabaşlıklar 11 punto ve kalın, arabaşlıklar 10 punto ve kalın, gövde metin ise 10 puntoyla yazılmalıdır. Kullanılacak satır aralığı doğrudan blok alıntılar, metne yardımcı görsel araçlar ve dipnotlar haricinde 1,15 satır aralığıyla (önce ve sonra 6 nk) hazırlanmalıdır. Doğrudan blok alıntılarda, metne yardımcı görsel araçlarda ve dipnotlarda 8 punto ve 1 satır aralığı (önce ve sonra 0 nk) kullanılmalıdır. 

Çalışmalarda bahsi geçenlerin isimleri yazılırken öz, abstract, extended abstract ve gövde metnin her birinde ayrı ayrı ilk kez kullanılırken isim ve soyisim birlikte yazılmalı, daha sonraki tüm kullanımlarda yalnızca soyisim yazılmalıdır. Aynı durum sinema, dizi, müzik, fotoğraf gibi görsel ve işitsel metinlere yapılan referanslarda da geçerlidir. Bu doğrultuda sözü edilen türdeki metinler öz, abstract, extended abstract ve gövde metin her birinde ayrı ayrı ilk kullanımlarında referans kurallarına göre yazılmalı, sonraki kullanımlarda sadece italik yazılması gerekmektedir.

 

Editörler tarafından yapılan ön inceleme sonucunda aksi bir durumla karşılaşılması durumunda çalışmalar yazarlara iade edilir. Bu durumda yazarların editörler tarafından yapılan tespitler doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yaparak çalışmalarını yeniden göndermesi gerekmektedir. Talep edilen düzeltmeleri belirtilen süre içerisinde gerçekleştirmeyen yazarların çalışmaları reddedilir. 

 

Yazarların akademik çalışmalarını etik kurallara uygun şekilde hazırlaması ve dergimize göndermeden önce benzerlik (intihal analiz) programlarından geçirerek, program raporlarını da ibraz etmesi gerekmektedir.

Yazarlar, isimlerini ve unvanlarını eksiksiz yazmalı, çalışmalarının başlıklarının başlıkta yer alan kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde yazıldığını kontrol etmeli, çalışmalarına Türkçe başlık ve öze ek olarak İngilizce başlık ve özü de (abstract) mutlaka eklemeli, anahtar kelimelerin içinde özel isim geçse dahi kesinkes küçük harfle yazılması gerektiği kaidesine dikkat etmelidir. 

Hakem süreci tamamlanan çalışmaların yazarlarının, çalışmalarının dergimizde yayınlanmasına izin verdiğine ilişkin ilgili belgeleri doldurması, imzalaması ve taratıp ibraz etmesi gerekmektedir.

Editör Kurulu tarafından yayınlanması uygun bulunan çalışmaların telif hakkı mediarts'a aittir, başka bir yerde yayınlanamaz. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

Metin içi referans ve kaynakça düzenleme kuralları

Çalışmalarının değerlendirilmesi talebiyle mediarts'a gönderecek yazarların, editörlerimiz tarafından hazırlanan format üzerinden de ulaşacakları belli bibliyografik kurallara uyması gerekmektedir. mediarts'ta yayınlanan çalışmalarda metin içi referans, alıntılama ve kaynakça gösterimi, Editör Kurulunun kararıyla APA kurallarının Türkçeye uygun hâle getirildiği aşağıdaki biçimine uygun şekilde ve örneklerdeki gibi yapılmalıdır.

Metin içi referans

• Genel bir referans söz konusu olduğunda ve kaynağın bütününe gönderme yapılmak istendiğinde, yazarın ve kaynağın yılının yazılması yeterlidir: (Özön, 2013).

 

• Kaynaktaki belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ya da yazılanlar kaynağın belirli bir kısmından alınmışsa kaynak, sayfasıyla birlikte şu şekilde yazılmalıdır: (Özön, 2013, s. 79).

 

• Referans verilen metnin üç-beş arasında yazarı varsa ilk referans verilirken tüm yazarların soyisimleri yazılmalıdır: (Kaya, Atılgan ve Solmaz, 1995). Daha sonraki referanslarda sadece ilk yazarın şu örnekte olduğu gibi soyisminin yazılması yeterlidir: (Kaya vd., 1995). Yazar sayısının altı ya da daha fazla olması durumunda ise ilk kullanımda da yalnızca ilk yazarın soyismi yazılmalı, diğerlerinin ise “vd.” şeklinde kısaltması yapılmalıdır: (Altun vd., 2010).

 

• Metin içinde tüm film, kitap, dergi, gazete, TV programı ve sanat eserlerinin adları italik yazılmalıdır. Film adları ilk kullanıldığında metinde yönetmen adı geçmiyorsa parantez içinde önce yönetmen, sonra yıl yazılmalıdır: Reservoir Dogs (Rezervuar Köpekleri, Quentin Tarantino, 1992), Akrebin Yolculuğu (Ömer Kavur, 1997). Gerekirse şu bilgiler de yer alabilir: The Big Sleep (Büyük Uyku, Howard Hawks, Warner Bros, ABD, 1945).

 

• Metin içinde sözlük maddesi gösterimi (“Madde Adı”, Tarih) şeklinde olmalıdır: (“Mardin Melek Sineması”, 2015).

 

• E-posta, telefonla ya da yüzyüze yapılan kişisel görüşmelerin tamamı metin içinde gösterilmelidir. Örnek: Nadine Labaki (kişisel görüşme, 6 Mart 2019) ya da (Nadine Labaki, kişisel görüşme, 6 Mart 2019). Bu görüşmeler Kaynakçaya eklenmez.

 

• Klasik eserlerin, özgün tarihleri biliniyorsa şu örnekteki gibi yazılması gerekir: (Freud, özgün eserin tarihi/yararlanılan eserin tarihi), (Freud, 1930/1998).

 

• Yazar, metin içinde alıntıladığı ana kaynağa başka bir yazar yoluyla ulaşmışsa (yani başka bir ifadeyle ikincil kaynaktan yararlanıyorsa) referansın şu şekilde verilmesi gerekir: (aktaran Kazancı, 2013, s. 29) ya da (Parsons’tan aktaran Aktay, 1995, s. 105).

 

• Metin içinde yapılan ve 40 sözcükten uzun olan doğrudan alıntılar sağdan ve soldan 2’şer cm. içerden, 1 satır aralığıyla, 10 punto olarak ve tırnak işareti olmaksızın yazılır. Özgün kaynaktan doğrudan alıntı yapılırken çıkarılan sözcük(ler) ve/ya cümle(ler) köşeli parantez içinde üç noktayla […] gösterilmelidir. Metin içinde yapılan ve 40 sözcükten az olan doğrudan alıntılarda ise çift tırnak işareti kullanılır. Çift tırnak işareti içerisinde yer alan alıntılarda, tırnak işareti kullanılarak vurgulanmak istenen bir sözcük ya da sözcük dizisinin yer alması hâlinde, tek tırnak işaretinin kullanılması gerekir.

Kaynakça hazırlanması

• Kitap, dergi, internet kaynakları ve sair her tür kaynakta ayrım yapılmadan kaynakların alfabetik sırayla yazılması gerekir.

 

• Bir yazarın aynı tarihli eserleri kaynakçada da metin içinde de şu örnekteki gibi yazılmalıdır: (Atasay, 2001a) ve (Atasay, 2001b). 

 

• Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda eseri bulunuyorsa, tüm kaynak eserlerin eski tarihten yeni tarihe doğru yazılması gerekir. 

 

• Yılı olmayan kaynaklarda dört alt tire (____) kullanılmalıdır. 

 

• Klasik eserlerin (örneğin Smith, Hobbes gibi yazarlara ait eserlerin) özgün tarihlerinin bilinmesi hâlinde kaynakçada gösterimin sonuna şu örnekteki gibi ekleme yapılmalıdır: (Özgün eser 1744 tarihlidir).

 

• Kaynak sonunda yararlanılan kaynağın basıldığı yayınevi belirtilirken “yayınevi”, “yayınları”, “kitapları” ve sair takıların eklenmemesi gerekir. Örnek: İstanbul: Metis ya da Londra: Routledge.

 

• Elektronik kaynakların varsa DOI (digital object identifiers) numaraları yazılmalıdır. Elektronik kaynaklarda DOI numarası olmaması hâlinde URL kullanılması gerekir: (http://www…). URL'lerde köprülerin kaldırılması gerekir.

Örnek kaynakça yazımları

• Tek yazarlı kitap 

Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Kaçıncı Baskı Olduğu). Yayın Yeri: Yayınevi.

Abisel, N. (2010). Sessiz Sinema (4. Baskı). Ankara: De Ki.
Zizek, S. (2009). Matrix: Ya da Sapkınlığın İki Yüzü (1. Baskı) (Çev. B. Turan). İstanbul: Encore.

• Çok yazarlı kitap 

Birinci Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi., İkinci Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi., … ve Son Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Kaçıncı Baskı Olduğu). Yayın Yeri: Yayınevi.

Eco, U., Martini, C. M., Proctor, M. ve Cox, H. (2012). Belief or Nonbelief? A confrontation (1. Baskı). New York: Skyhorse.

• Derleme kitap 

Editörün Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Ed.). (Yayın Yılı). Eserin Adı (Kaçıncı Baskı Olduğu). Yayın Yeri: Yayınevi.

Bottomore, T. ve Nisbet R. (Ed.). (2002). Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi (1. Baskı) (Çev. A. Uğur ve M. Tuncay). Ankara: Ayraç.

• Çeviri kitap 

Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Kaçıncı Baskı Olduğu) (Çev. Çevirenin İsminin İlk Harfi. Çevirenin Soyismi). Yayın Yeri: Yayınevi.

Corrigan, T. (2015). Film Eleştirisi (4. Baskı) (Çev. A. Gürata). Ankara: Dipnot.

• Kurum kitabı 

Kurumun Adı. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Kaçıncı Baskı Olduğu). Yayın Yeri: Yayınevi.

TÜBİTAK. (2002). 21. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar (1. Baskı). Ankara: TÜBİTAK.

• Yazarı belli olmayan kitap 

Eser Adı (Kaçıncı Baskı Olduğu, Yayın Yılı). Yayın Yeri: Yayınevi.
The Chicago Manual of Style (16. Baskı, 2010). Chicago: University of Chicago.

• Ciltli kitap 

Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Kaçıncı Baskı Olduğu). Cilt Numarası. Yayın Yeri: Yayınevi.

Pflanze, O. (1990). Bismarck and The Development of Germany: The Period of Fortification 1880-1898 (1. Baskı). 3. Cilt. Princeton, NJ: Princeton University. 

• Ciltli kitabın birden fazla cildi kullanılmışsa 

Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (İlk Cildin Yayın Yılı-Son Cildin Yayın Yılı). Eserin Adı (Kaçıncı Baskı Olduğu, İlk Cilt Sayısı-Son Cilt Sayısı, Çeviren Varsa Çev. Çevirenin İsminin İlk Harfi. Çevirenin Soyismi). Yayın Yeri: Yayınevi.

Pflanze, O. (1990). Bismarck and The Development of Germany. (1. Baskı, Cilt 1-3). NJ: Princeton University. 

• Derleme kitapta ve bildiri kitaplarında bölüm/makale

Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Bölüm/Makale Adı. Editörün Adının İlk Harfi. Soyismi (Ed.), Eserin Adı (Kaçıncı Baskı Olduğu) (s. Bölümün/Makalenin Sayfa Numaraları). Yayın Yeri: Yayınevi.
Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. M. Özbek (Ed.), Kamusal Alan (1. Baskı) (s. 689-713). İstanbul: Hil.

• Derleme kitapta çeviri bölüm/makale 

Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Bölüm/Makale Adı (Çev. Çevirenin İsminin İlk Harfi. Çevirenin Soyismi). Editörün İsminin İlk Harfi. Editörün Soyismi (Ed.), Eserin Adı (Kaçıncı Baskı Olduğu) (s. Bölümün/Makalenin Sayfa Numaraları). Yayın Yeri: Yayınevi.

Moritz, W. (2003). Canlandırma (Çev. A. Fethi). G. Nowell-Smith (Ed.), Dünya Sinema Tarihi (1. Baskı) (s. 312-321). İstanbul: Kabalcı.

• Akademik dergide yayımlanmış tek yazarlı makale 

Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale Adı. Derginin Adı, Cilt Numarası(Varsa Sayısı), Makalenin Sayfa Numaraları.

Aktay, Y. (1999). Aklın Sosyolojik Soykütüğü: Soy Akıldan Tarihsel ve Toplumsal Akla Doğru. Toplum ve Bilim, 82, 114-140.

• Akademik dergide yayımlanmış çok yazarlı makale 

Birinci Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi., İkinci Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi.,[…] & Son Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale Adı. Derginin Adı, Cilt Numarası(Varsa Sayısı), Makalenin Sayfa Numaraları.

Binark, F. M. ve Çelikcan, P. (1998). Mahremin Müzakereye Çağrılması ve Yıldo örneği. Kültür ve İletişim, 1(2), 197-214.

• Akademik dergide yayımlanmış çeviri makale 

Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale Adı (Çev. Çevirenin İsminin İlk Harfi. Soyismi). Derginin Adı, Cilt Numarası(Varsa Sayısı), Makalenin Sayfa Numaraları.
Glaser, S. & Keane, H. (2012). Ortak Yaşamdan Gerçekliğe Sinema (Çev. E. Oltay). Toplum ve Sanat, 6(2), 54-72.

• Gazete ve dergide yayımlanmış yazarı belli makale/haber 

Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yıl, Gün Ay). Makale/Haber Adı. Gazete/Dergi Adı, Dergi İçin Varsa Cilt/Sayı Numarası, Makalenin/Haberin Sayfa Numaraları.

Hızlan, D. (2009, 12 Mayıs). Wikipedia Kazaları. Hürriyet, 18.
Göl, B. (2014, Haziran). Biz O Değiliz. Altyazı, 140, 32-35.

• Gazete ve dergide yayımlanmış yazarı belli olmayan haber 

Haber Adı (Yıl, Gün Ay). Gazete/Dergi Adı, Dergi İçin Varsa Cilt/Sayı Numarası, Makalenin/Haberin Sayfa Numaraları.

Mardin’de Sanat Buluşmaları Sergisi Yapıldı (2015, 19 Nisan). Milliyet, 4-5.

• Yayımlanmamış tez 

Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Tez Adı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Üniversite ve Enstitü Adı, Şehir.

Sevgi, A. (2010). Can Akçakıl Tiyatrosunda Performatiflik. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mardin.

• Yayımlanmamış bildiri/poster

Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Faaliyet Yılı, Ay). Bildiri/Poster Adı. … Etkinlik’te Sunulan Bildiri/Poster, Etkinliği Düzenleyen Kurumun Adı, Etkinlik Kenti, Ülkesi.

Kaynak, E. (2016, Şubat). Sinemada Zaman ve Bellek İlişkisi. 23. Ortadoğu Sinema Çalışmaları Konferansında Sunulan Bildiri, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin, Türkiye.

• Derleme kitap ya da dergide yayımlanan söyleşi/röportaj 

Makale gösterimi esas alınır ve söyleşi/röportaj adından sonra “… ile Söyleşi/Röportaj” ifadesi eklenir.

Kayhan, K. & Melek, S. (2000, Mart). Artık Buralıyım. Çağan Irmak ile Söyleşi. Yedinci Sanat, 51, 15-22.

Özmen, R. (1995). Yaşanılanların Özeti: Sinemanın Serencamı. Derviş Zaim ile Söyleşi. A. Alkese (Ed.), Sinema Nereye? (s. 52-68). Ankara: İmlâ.

• Ansiklopedi maddesi 

Yazarın/Editörün Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Maddenin Adı. Eserin Adı (Varsa Cilt Numarası, Kaçıncı Baskı Olduğu, s. Sayfa Numarası). Yayın Yeri: Yayınevi.
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. The New Encyclopedia Britannica (Cilt 26, 1. Baskı, s. 501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica.

• Sözlük maddesi 

Madde Adı. (Yayın Yılı). Varsa Editörün İsminin İlk Harfi. Soyismi (Ed), Eserin Adı (Varsa Cilt Numarası, Kaçıncı Baskı Olduğu, s. Sayfa Numarası). Yayın Yeri: Yayınevi.

Süreyya Paşa Sineması. (2015). S. Aytaç, Z. Dadak, Ö. Gökçe vd. (Ed), Altyazı’nın Gayri Resmi ve Resimli Sinema Sözlüğü (1. Baskı, s. 194-195). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi.

• Yalnızca elektronik versiyonu olan kitaplar 

Yazarın/Editörün Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Varsa Yayın Yılı/Yoksa ____). Eserin Adı. Varsa DOI: DOI numarası/ Yoksa URL’si
Bordwell, D. & Thompson, K. (2013). Christopher Nolan: A Labyrinth of Linkages. http://www.davidbordwell.net/books/nolan.php

• Basılı kitabın elektronik versiyonu (Basılı versiyon ile elektronik versiyon farklı ise) 

Yazarın/Editörün Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Varsa Yayın Yılı/Yoksa ____). Eserin Adı [E-kitap Versiyonu]. Varsa DOI: DOI numarası/ Yoksa URL’si
John, E. (1995). Independent Film [E-kitap Versiyonu]. https://www.amazon.com/independent-film-e-book

• Yeniden yayımlanan kitabın elektronik versiyonu (Basılı versiyon ile elektronik versiyon aynı ise) 

Yazarın/Editörün Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Cilt Numarası, Kaçıncı Baskı Olduğu). Varsa DOI: DOI numarası/ Yoksa URL’si (Orijinal eser … tarihlidir)

Strachey, U. (Ed.). (1953). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (4. Cilt, 1. Baskı). http://books.google.com/books/ (Orijinal eser 1900 tarihlidir)

• Online akademik dergide yayımlanmış makale 

Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale Adı. Derginin Adı, Cilt Numarası(Varsa Sayısı), Makalenin Sayfa Numaraları. Varsa DOI: DOI numarası/ Yoksa URL’si

Akyürek, F. (2005). A Modal Proposal for Educational Television Programs. The Turkish Online Journal of Distance Education, 6(2), 55-64. http://tojde.anadolu.edu.tr/makale_goster

• Çevrimiçi gazetede/platformda yayımlanmış makale/haber/röportaj vb. 

Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yıl, Varsa Gün Varsa Ay). Makale/Haber/Röportaj Adı. Gazete/Platform Adı. URL’si Erişim Tarihi: Gün (rakamla) Ay (yazıyla) Yıl (rakamla)

Özsezer, A. (2003, 12 Kasım). Emre Altun ve Resim. Sabah. http://www.sabah.com.tr/emre-altun-ve-resim/ Erişim Tarihi: 3 Mart 2015

Eğer yazar yoksa/belirtilmemişse;

Gazetenin/Platformun Adı. (Yıl, Varsa Gün Varsa Ay). Makale/Haber/Röportaj Adı. URL’si Erişim Tarihi: Gün (rakamla) Ay (yazıyla) Yıl (rakamla)

Kültür & Sanat Haber. (2003, Temmuz). Sedat Aşık ve Modern Sanat. http://www.ksh.com/sedat-asik-ve-modern-sanat Erişim Tarihi: 2 Nisan 2017

• Çevrimiçi/elektronik dergide yayımlanmış makale/haber/röportaj vb. 

Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yıl, Varsa Gün Varsa Ay). Makale/Haber/Röportaj Adı. Dergi Adı, Dergi İçin Varsa Cilt Numarası ve/ya Varsa Sayı Numarası. URL’si Erişim Tarihi: Gün (rakamla) Ay (yazıyla) Yıl (rakamla)

Alkara, B. (2009, Temmuz). Eklektik Sanat Tartışmaları ve Orta Doğu. Heykel Dergisi. http://www.heykeldergi.org/eklektik&-&sanat-&/&tartismalari/&/-orta_56+dogu Erişim Tarihi: 1 Haziran 2018

Eğer yazar yoksa/belirtilmemişse;

Derginin Adı. (Yıl, Varsa Gün Varsa Ay). Makale/Haber/Röportaj Adı. URL’si/Sayfa Numaraları. Erişim Tarihi: Gün (rakamla) Ay (yazıyla) Yıl (rakamla)

Social Art (2003, Temmuz). Malinowski’ye İlişkin Düşünceler [E-dergi]. 85-102. Erişim Tarihi: 10 Mart 2005

• Online film/kitap eleştirisi 

Yazarın Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yıl, Gün Ay). Eleştirinin Adı […’nın Fimi/Kitabı Eserin Adı’nın Eleştirisi]. Gazete/Dergi Adı. Dergi İçin Varsa Cilt/Sayı Numarası. URL’si
Loach, K. (2004, 14 Kasım). All Film Students Should See This Woman’s Work [I. Bollain’in filmi Te Doy Mis Ojos/Gözlerimi de Al’ın Eleştirisi]. Guardian. http://www.guardian.co.uk /film/2004/nov/14

• Film 

Yönetmenin Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yönetmen). (Yapım Yılı). Filmin Adı [Film]. Ülke: Stüdyo.

Huston, J. (Yönetmen). (1941). Malta Şahini [Film]. ABD: Warner.

• Müzik kayıtları 

Bestecinin Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Telif Tarihi). Parçanın Adı [-Eğer besteciden farklı ise- … tarafından kaydedilmiştir]. Albümün Adı [Kayıt Türü – kaset, cd, plak vs.]. Ülke: Stüdyo. (-Kayıt tarihi telif tarihinden farklı ise- Kayıt Tarihi)

Taupin, B. (1975). Someone Saved My Life Tonight [Elton John tarafından kaydedilmiştir]. Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy [CD]. İngiltere: Big Pig Music Limited.

• Televizyon dizisi bölümü 

Senaristin Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Senarist) & Yönetmenin Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Yönetmen). (Yayın Yılı). Bölüm Adı [Televizyon Dizisi Bölümü]. Yapımcının İsminin İlk Harfi., Soyismi (Yapımcı), Dizinin Adı. Ülke: Stüdyo.

Egan, D. (Senarist) & Alexander, J. (Yönetmen). (2005). Failure to Communicate [Televizyon Dizisi Bölümü]. D. Shore (Yapımcı), House. ABD: Fox Broadcasting.

• Fotoğraf

Fotoğrafçının Soyismi, İsminin İlk Harfi. (Fotoğrafın Çekildiği Yıl). Fotoğrafın Başlığı [Fotoğraf]. Varsa Sergilendiği Yer, Şehir.

Adams, A. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Fotoğraf]. Art Institute, Chicago.

bottom of page